Diederik Samsom studeerde atoomenergie[i] in Delft, werd campagneleider bij Greenpeace, daarna politicus, en nu wordt hij een van de trekkers van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord moet aangeven hoe we binnen twaalf jaar onze uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 kunnen halveren, want dat is de ambitie van het nieuwe kabinet.[ii] Behalve Samsom zijn er nog vijf trekkers: drie ex-politici en twee zakenvrouwen. Samen gaan zij een Klimaatakkoord uitonderhandelen.
Waar zijn de wetenschappelijke experts die het resultaat zullen controleren en ervoor zullen zorgen dat de cijfers kloppen, zodat de maatregelen waar Samsom c.s. op uitkomen echt de uitstoot van broeikasgas halveren? Energie en klimaat is een immens gecompliceerd onderwerp. Alleen ervaren, ter zake deskundige natuurwetenschappers kunnen heenkijken door de juichverhalen over getijdencentrales,[iii] algenkweek of   CO2-opslagen ons vertellen wat er werkt en wat niet. Op dit moment is alleen bekend dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de cijfers gaat controleren.[iv] De wetenschappers van het PBL hebben als geen ander verstand van energie en klimaat. Maar wat als bij die controle blijkt dat het Klimaatakkoord niet klopt? Wat als de opgevoerde effecten van het gebruik van hout en plantaardige olie als brandstoffen en van het afvangen en ondergronds opslaan van CO2een illusie zijn? Wat als we de uitstoot van broeikasgas alleen kunnen halveren door nog maar half zo veel te vliegen, auto te rijden en vlees te eten? Het PBL zal dat niet van de daken schreeuwen. Ze zijn onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en daar schreeuwt men niet, en al helemaal niet tegen het kabinet in. Het kabinet wil geen halvering invoeren van vliegen, rijden en vlees eten; dat zou te onplezierig zijn voor Schiphol, de haven van Rotterdam, de landbouw en vooral voor de kiezers. Die jaag je met dit soort onaangename maatregelen rechtstreeks naar de populisten. Het PBL zal zich daarom subtiel moeten uitdrukken en niet met al te harde kritiek dwars door het kabinetsbeleid fietsen.
Het kabinet wil CO2vooral verminderen op manieren die weinig pijn doen. De grootste besparing moet komen van het opslaan van CO2in lege gasvelden onder de Noordzee. Het kabinet baseert zich daarvoor op een PBL rapport.[v] Dat rapport noemde ook bezwaren: CO2-opslagis duur, het proces verbruikt veel brandstof en je moet het land vol leggen met pijpleidingen. Bovendien – dat werd niet genoemd – zijn we nog niet zeker of die CO2wel blijft zitten, daar onder de grond.[vi]Die bezwaren liet het kabinet allemaal weg. Dat belooft niet veel goeds.[vii]
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de KNAW, kan wèl ronduit zeggen wat ze vindt. Ze heeft de beste natuurkundigen, scheikundigen, geologen, biologen en economen van Nederland als leden. Die hebben een volle baan aan een universiteit; adviseren voor de KNAW doen ze onbetaald, in hun vrije tijd, en ze hoeven zich er niets van aan te trekken of de overheid gelukkig is met hun advies of niet. De KNAW bracht een paar jaar geleden al een document uit van anderhalf A4tje over energie en biomassa, met een duidelijke conclusie: het verbranden van hout in elektriciteitscentrales en van biobrandstof in auto’s vermindert niet of nauwelijks de uitstoot van CO2. Dat leidde tot woedende reacties van belanghebbenden; de scheldpartijen en verdachtmakingen waren niet van de lucht. Ik maakte het van nabij mee want ik was medeauteur van dat document. KNAW-president Hans Clevers bleef gelukkig onverstoord. Toen een professor die voorstander was van houtstook dreigde met het indienen van een klacht, zei Clevers in Trouw: "Een klacht? Dat moet hij vooral doen. Maar met klachten bedrijf je geen wetenschap.” Clevers was gevoelig voor argumenten maar niet voor dreigementen. Die klacht is er nooit gekomen, dat was grootspraak.
Het KNAW-document over biomassa heeft veel mensen de ogen ervoor geopend dat het opstoken van hout, maisalcohol en palmolie ons CO2-probleem niet oplost. Maar sommigen binnen de KNAW waren wel geschrokken van de boze reacties. De plannen voor een tweede document, over ondergrondse CO2-opslag, belandden dan ook in de ijskast. Ik vind dat jammer. De KNAW noemt zich ‘de stem en het geweten van de wetenschap’.[viii] Dan moet dat geweten wel durven te spreken. Energie en klimaat is het grootste probleem van deze eeuw en alleen wetenschappers kunnen beoordelen wat werkt en wat niet werkt. Er trekken allerlei oplossingen langs, zoals CO2-opslag, getijdencentrales, warmtepompen, zonneboilers en zonneparken, en bij elke oplossing worden grote beloften gedaan. De KNAW is meer dan wie ook gekwalificeerd om Nederlandse beleidsmakers, journalisten en kiezers duidelijk te maken wat daar van waar is. Liefst in simpele taal, met duidelijke conclusies en op één A4 per onderwerp, want mensen hebben geen tijd voor lange rapporten. Misschien kan de Tweede Kamer de KNAW een zetje geven door haar opdracht voor een advies te geven. De Kamer zou daarmee hun ex-collega Samsom en de zijnen een grote dienst bewijzen. Dan komt er misschien een Klimaatakkoord dat echt helpt.


[i] Om precies te zijn: technische natuurkunde met afstudeerrichting kernfysica.
[ii] Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer, 23 februari 2018. www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7702813c-5175-4ee2-8ef1-ca77259f1f8b&title=Kabinetsinzet%20voor%20het%20Klimaatakkoord.pdf
[iii] “De getijdencentrale in de Oosterscheldekering levert elektriciteit voor duizend huishoudens” (Energie-business 19-06-2015. “Tocardo start grootste getijdenstroomproject Oosterscheldekering.” www.energiebusiness.nl/2015/06/19/tocardo-start-grootste-getijdenstroomproject-in-nederland/ ). Dat lijkt heel wat, maar duizend van dit soort getijdencentrales zouden met zijn allen nog maar 0,03% dekken van ons totale energieverbruik, als je het hele verbruik in industrie, landbouw, vervoer etc. meerekent (Berekening: 1000 huishoudens is 2,910,000 kWh/j = 0.01 petajoules. Totaal verbruikssaldo energie NL in 2015 was 3051 PJ, plus 667 PJ bunkering. Bron: CBS 30/10/2016 Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik.)
[iv] Email van de woordvoerder Klimaatberaad SER aan M. Katan, 3 maart 2018.
[v] Het regeerakkoord baseerde zich op Koelemeijer et al. (2017). Nationale kosten energietransitie in 2030, p. 22 en p. 23 tabel 8. Den Haag: PBL.
[vi] Onzekerheden rond CO2-opslag:
EASAC, 2013. Carbon capture and storage in Europe. European Academies Scientific Advisory Council. www.easac.eu
EASAC, 2018. Negative emission technologies: What role in meeting Paris Agreement targets? European Academies Scientific Advisory Council. www.easac.eu
Field, C.B., Mach, K.J., 2017. Rightsizing carbon dioxide removal. Science 356, 706–707. https://doi.org/10.1126/science.aam9726
Verdon, J.P. et al 2013. Comparison of geomechanical deformation induced by megatonne-scale CO2 storage at Sleipner, Weyburn, and In Salah. PNAS 110, E2762–E2771. doi:10.1073/pnas.1302156110
[vii] Het PBL heeft op verzoek van de Kamer (motie Klaver)  de regeringsplannen doorgerekend. Die berekeningen suggereren dat de in het Regeerakkoord opgevoerde vermindering van broeikas slechts voor de helft reëel is.PBL uit echter niet veel twijfel aan CO2-opslag. ZieKoelemeijer et al. (2017), Analyse regeerakkoord Rutte-III: effecten op klimaat en energie, Den Haag, p. 32: ‘volgens PBL is CCS <dat is CO2-opslag – MBK> een on-ontbeerlijke optie om op de termijn tot 2050 tot vergaande reductie te komen’.
[viii] “De KNAW is het forum, de stem en het geweten van de wetenschap in Nederland.” https://knaw.nl/nl/homepage